Ułatwienia dostępu

Informacja ze spotkania w sprawie strategii zagospodarowania turystycznego Puszczy Zielonki

Spieszymy donieść, że pojawiła się właśnie oficjalna informacja/protokół, ze spotkania w sprawie strategii zagospodarowania turystycznego Puszczy Zielonki, którą można znaleźć pod poniższym tekstem.

Inicjatorami spotkania byli: Uniwersytet Przyrodniczy Leśny Zakład Doświadczalny Murowana Goślina, Nadleśnictwo Łopuchówko i Nadleśnictwo Babki.

Celem spotkania było zapoznanie się wszystkich osób, organizacji, przedsiębiorstw i instytucji, które działają i gospodarują na terenie Puszczy Zielonka. W spotkaniu wzięło udział również kilkoro z członków naszego Zespołu – serdecznie dziękujemy za Waszą obecność i głos.

Podczas spotkania zaprezentowano aktualne trendy związane z zagospodarowaniem turystycznym terenów leśnych. Przedstawiono również badania, które pomagają zrozumieć oczekiwania, osób korzystających z terenów przyrodniczych – szczególnie w otoczeniu dużych miast. Wszystkie te informacje są dostępne w prezentacji znajdującej się również pod poniższym tekstem.

Podczas spotkania i dyskusji był czas na autoprezentacje każdego z uczestników spotkania, oraz dyskusje nad dzieleniem się wiedzą, doświadczeniem oraz o kierunkach rozwoju i dalszych krokach związanych z ustaleniem końcowej strategii zagospodarowania turystycznego Puszczy Zielonki.

Poniżej zamieszczamy oficjalną notatkę prasową – jeśli chcielibyście gdzieś ją wykorzystać w swoich kanałach komunikacyjnych.

Przy okazji chcielibyśmy jeszcze raz podziękować jednemu z członków naszego Zespołu za pomoc w udostępnieniu sali konferencyjnej w której odbyło się spotkanie.

Notatka prasowa:

Nowoczesne, zrównoważone i uwzględniające potrzeby wszystkich grup społecznych zarządzanie lasami, jest w dzisiejszych czasach nie tylko koniecznością, ale również wyzwaniem wymagającym od zaangażowanych w nie osób, zmiany dotychczasowego podejścia i przyzwyczajeń. W związku z tym Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, w ramach prowadzonej działalności w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Murowana Goślina, podjął się prac badawczych, których wynik w postaci katalogu zaleceń i dobrych praktyk, ma zrewolucjonizować dialog pomiędzy lokalną, regionalną społecznością a instytucjami zarządzającymi terenami leśnymi.

Nowe podejście do zarządzania terenami leśnymi będzie koncentrować się na zrównoważonej gospodarce leśnej, zachowaniu ciągłości trwania lasów oraz będzie uwzględniać  potrzeby lokalnej społeczności.

Jednym z elementów realizowanego w LZD MG projektu badawczego, jest opracowanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na lata 2024-2034. W planie tym po raz pierwszy będą uwzględnione lasy o zwiększonej funkcji społecznej. Prace nad wyznaczeniem tych wyjątkowych terenów prowadzone są przez Zespół Lokalnej Współpracy, w skład którego weszli lokalni aktywiści ekologiczni, organizacje turystyczne, przedsiębiorcy leśni oraz przedstawiciele świata nauki, a także przedstawiciele samorządów i Lasów Państwowych.

Równolegle zostanie przeprowadzony szereg spotkań z wszystkimi grupami społecznymi korzystającymi z terenów Puszczy Zielonki. Pierwszą inicjatywą podkreślającą chęć dialogu z lokalną społecznością, było spotkanie w sprawie opracowania turystycznego zagospodarowania terenu Puszczy Zielonki, które odbyło się 13 grudnia 2022 r.

W spotkaniu wzięło udział ponad 40 uczestników, przedstawiając potrzeby związane z turystycznym zagospodarowaniem całego obszaru Puszczy ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zarządzanego przez uniwersytecki Zakład Doświadczalny Murowana Goślina.

Prowadzenie skutecznego dialogu z lokalną społecznością jest niezbędnym elementem nowoczesnego zarządzania lasami” – powiedział podczas spotkania Wiesław Krzewina, dyrektor LZD MG.

Podczas zebrania zostały przedstawione opracowania związane z istniejącym aktualnie zagospodarowaniem turystycznym oraz ochroną przyrody. Uczestnicy pozytywnie komentowali spotkanie:

 „Jako działacz społeczny chciałbym bardzo podziękować za tą inicjatywę” – Krzysztof Pilarski Stowarzyszenie Sport Challenge.

To dzisiejsze spotkanie jest niezwykle cenne w szczególności, że inicjuje bardzo ważną współpracę międzysektorową na rzecz nie tylko Parku Krajobrazowego, ale również otoczenia turystycznego oraz społecznego Puszczy Zielonki” – Marcin  Wojtkowiak, wójt Gminy Czerwonak

Bardzo dobra analiza i rozpoznanie aktualnej sytuacji w zakresie udostępniania dla turystyki Puszczy Zielonki. Widzimy szansę do wykorzystania środków na wsparcie proponowanych działań” – Małgorzata Najdek, Lokalna Grupa Działania „ Kraina Trzech Rzek”.

Zakończenie prowadzonego przez LZD MG UPP projektu badawczego przewidziane jest na koniec 2023 r.