Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – w dalszej części zwane ,,RODO”.

Poniżej przedstawiono informację o zasadach przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej prowadzonej pod adresem: https://lzdmg-konsultacje.pl/ a także w zakresie działań podejmowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie  z siedzibą w Murowanej Goślinie, przy ul. Rogozińskiej 38, posiadająca NIP: 777 00 04 960, dalej zwana jako „Administrator”.

Kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących danych osobowych możliwy jest poprzez przesłanie listu tradycyjnego na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub maila na adres lzdmg@up.poznan.pl

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W świetle obowiązujących przepisów, Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i podstawach prawnych:

 • przesłania odpowiedzi na zapytanie, udzielenia informacji oraz kontaktu z osobą, której dane dotyczą, co dotyczy w szczególności kontaktu za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej- podstawę prawną stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą tj. przepis art. 6 ust 1 lit. a) RODO;
 • w celu podejmowania przez Administratora czynności związanych z zawarciem umowy, które dotyczą w szczególności  sprzedaży drewna, sadzonek czy umów dzierżawy, co dotyczy również prowadzenia negocjacji w tym zakresie, a także w zakresie zawarcia umowy w trybie pzp czy w innych trybach – podstawę prawną stanowi zawarta umowa tj. art. 6 ust 1 lit b) RODO;
 • w celu podejmowania czynności w związku z zawarciem umów o praktykę, staż lub wolontariat – podstawę prawną stanowi zawarta umowa tj. art. 6 ust 1 lit b) RODO;
 • w związku z wykonaniem umowy, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe reprezentantów stron występujących przy zawarciu umowy oraz przedstawicieli zaangażowanych w realizację umowy (pracowników lub współpracowników drugiej strony). Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja zawartej umowy, realizacja bieżącego kontaktu i współpracy zawodowej związanej z przedmiotem działalności Administratora oraz ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami skierowanymi przeciwko Administratorowi;
 • w celu organizacji wydarzeń i konferencji i wzięcia przez uczestników udziału w tych wydarzeniach – podstawę prawną stanowi zgoda tj. art. 6 ust 1 lit a) RODO, chyba że Administrator zawarł z uczestnikiem wydarzenia umowę – w takim wypadku podstawę stanowi przepis art. 6 ust 1 lit b) RODO;
 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i rachunkowych a także w związku z prowadzonymi zamówieniami publicznymi tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami skierowanymi przeciwko Administratorowi, w celu wykonania analityki, czyli tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów na potrzeby wewnętrzne, a także w celu prowadzenia działań marketingowych wobec klientów Administratora, podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego – jeżeli wyraził Pan/Pani odrębną zgodę takie działania (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda tj. przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu ochrony bezpieczeństwa osób i mienia Administratora zainstalowany został monitoring wizyjny. Przetwarzanie wizerunku za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora tj. przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Obowiązek podania danych osobowych

W zakresie celów opisanych w pkt. 2, podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć może być to niezbędne do świadczenia usług przez Administratora., co w szczególności dotyczy zawarcia umów.

 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne i udostępniającym narzędzia informacyjne, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć informatyczną, agencjom marketingowym i reklamowym, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi audytowe, konsultacyjne i doradcze, a także innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu danego przetwarzania, w tym z uwzględnieniem wymogów w tymże zakresie wynikających z właściwych przepisów prawa. W szczególności dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:

 • co najmniej przez okres niezbędny do wykonywania umowy, w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń;
 • wyłącznie przez czas wymagany do realizacji celu, w jakim takie dane zostały zebrane lub są przetwarzane, lub też dłużej, jeśli wymaga tego jakakolwiek umowa, obowiązujące prawo, czy też cele statystyczne, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń;
 • w przypadku wyrażenia zgody na prowadzenie wobec Pana/Pani działań marketingu bezpośredniego, dane będą przetwarzane przez okres 3 lat, chyba że przed upływem tego okresu cofnie Pan/Pani zgodę na ich przetwarzanie;
 • w przypadku nagrań z monitoringu wizyjnego przez okres 30 dni.
 1. Cofnięcie zgody

Udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powoduje zatrzymanie działań podejmowanych w zakresie w jakim zgoda była udzielona oraz w zakresie w jakim zgoda została cofnięta. 

 1. Zgody marketingowe

Przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust 1 lit. a) RODO. Oprócz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego – dla prawidłowej realizacji tego celu – osoba, której dane dotyczą powinna udzielić również zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tzn. informacji o usługach Administratora za pośrednictwem korespondencji e-mail lub wskazanego numeru telefonu oraz zgody na komunikowanie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, osoba, która takiej zgody udzieliła ma prawo ją w każdym momencie cofnąć, co nie ma wpływu na przetwarzanie danych przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody bez jednoczesnego określenia, czy dotyczy to zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego, otrzymywania informacji handlowych lub wykorzystania przez Administratora urządzeń końcowych zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, poczytywane będzie, że osoba której dane dotyczą żąda cofnięcia ww. wszystkich trzech zgód. Zgodnie z powyższym, Administrator zaprzestanie podejmować wobec takiej osoby jakiekolwiek działania marketingu bezpośredniego oraz usunie lub zanonimizuje jej dane osobowe.

 1. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes, posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Wówczas Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
 • W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych jaki i sprostowania (poprawiania).
 • W sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, Administrator realizuje uprawnienia do:
  • usunięcia danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • otrzymania kopii danych lub przeniesienia danych osobowych – jeżeli jest to technicznie możliwe; W przypadku woli zrealizowania któregokolwiek z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt – dane kontaktowe podane zostały w pkt. 1.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.