Regulamin został ostatnio zaktualizowany 12 maja 2023 roku.

1. Wprowadzenie

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do tej strony internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Możesz być związany dodatkowymi umowami związanymi z Twoją relacją z nami lub jakimikolwiek produktami lub usługami, które od nas otrzymujesz. Jeśli jakiekolwiek postanowienia umów dodatkowych są sprzeczne z jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków, postanowienia tych umów dodatkowych będą kontrolować i przeważać.

2. Wiążące

Rejestrując się, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z tej strony internetowej, niniejszym wyrażasz zgodę na związanie się poniższymi Warunkami. Samo korzystanie z tej strony internetowej oznacza znajomość i akceptację tych Warunków. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić o wyraźne wyrażenie zgody.

3. Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej strony internetowej lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że możemy komunikować się z Tobą elektronicznie na naszej stronie internetowej lub wysyłając do Ciebie wiadomość e-mail, a także zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy do Ciebie drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymogi prawne, w tym wymóg, że takie komunikaty powinny być w formie pisemnej.

4. Własność intelektualna

My lub nasi licencjodawcy posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do strony internetowej oraz danych, informacji i innych zasobów wyświetlanych przez lub dostępnych w ramach strony internetowej.

4.1 Wszystkie prawa są zastrzeżone

O ile konkretna treść nie nakazuje inaczej, użytkownikowi nie udziela się licencji ani żadnych innych praw wynikających z praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że nie będziesz używał, kopiował, reprodukował, wykonywał, wyświetlał, dystrybuował, osadzał na jakimkolwiek nośniku elektronicznym, zmieniał, odtwarzał, dekompilował, przenosił, pobierał, przekazywał, zarabiał, sprzedawał, wprowadzał na rynek lub komercjalizował żadnych zasobów na tej stronie internetowej w jakiejkolwiek formie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim jest to inaczej określone w przepisach obowiązującego prawa (np. prawo do cytatu).

5. Własność osób trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do stron internetowych innych podmiotów. Nie monitorujemy ani nie sprawdzamy treści stron internetowych innych podmiotów, do których prowadzą linki z tej strony. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom Umowy tych osób trzecich. Opinie wyrażone lub materiały pojawiające się na tych stronach niekoniecznie są przez nas podzielane, lub popierane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub treści zawarte na tych stronach. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych stron internetowych i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, jakkolwiek spowodowane, wynikające z ujawnienia przez Państwa osobom trzecim danych osobowych.

6. Odpowiedzialne korzystanie

Odwiedzając naszą stronę internetową, zgadzasz się korzystać z niej wyłącznie w celach zamierzonych i dozwolonych przez niniejsze Warunki, wszelkie dodatkowe umowy z nami oraz obowiązujące przepisy prawa, regulacje i ogólnie przyjęte praktyki internetowe oraz wytyczne branżowe. Nie wolno wykorzystywać naszej strony internetowej lub usług do używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się ze złośliwego oprogramowania komputerowego (lub są z nim powiązane); wykorzystywać danych zebranych z naszej strony internetowej do jakichkolwiek bezpośrednich działań marketingowych lub prowadzić jakichkolwiek systematycznych lub automatycznych działań związanych z gromadzeniem danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią.

Zaangażowanie się w jakiekolwiek działania, które powodują lub mogą powodować uszkodzenia strony internetowej lub które zakłócają działanie, dostępność lub dostępność strony internetowej jest surowo zabronione.

7. Przesyłanie pomysłów

Nie należy przesyłać żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które można uznać za własną własność intelektualną, które chciałbyś nam przedstawić, chyba że wcześniej podpisaliśmy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o nieujawnianiu informacji. Jeśli ujawnisz nam je bez takiej pisemnej umowy, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, wolnej od tantiem licencji na wykorzystanie, reprodukcję, przechowywanie, adaptację, publikację, tłumaczenie i dystrybucję Twoich treści w jakichkolwiek istniejących lub przyszłych mediach.

8. Wypowiedzenie użytkowania

Możemy, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub przerwać dostęp tymczasowo, lub na stałe, do strony internetowej lub jakiejkolwiek Usługi na niej. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za takie modyfikacje, zawieszenie lub przerwanie Twojego dostępu do strony internetowej, lub korzystania z niej, ani za żadne treści, które mogłeś udostępnić na stronie. Nie będziesz uprawniony do żadnej rekompensaty lub innej płatności, nawet jeśli pewne funkcje, ustawienia i/lub wszelkie treści, które wniosłeś lub na których polegałeś, zostaną trwale utracone. Nie wolno obchodzić lub omijać ani próbować obchodzić, lub omijać, żadnych środków ograniczających dostęp na naszej stronie internetowej.

9. Gwarancje i odpowiedzialność

Nic w tym rozdziale nie ograniczy ani nie wyłączy żadnej gwarancji dorozumianej przez prawo, której ograniczenie lub wyłączenie byłoby niezgodne z prawem. Ta strona internetowa i wszystkie treści na niej zawarte są dostarczane na zasadzie “tak jak jest” i “jak dostępne” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, co do dostępności, dokładności lub kompletności Treści. Nie udzielamy żadnych gwarancji, że:

  • ta strona internetowa lub nasze treści spełnią Państwa wymagania;
  • ta witryna będzie dostępna w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów.

Nic na tej stronie nie stanowi ani nie ma stanowić porady prawnej, finansowej lub medycznej jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli potrzebujesz porady, powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

Poniższe postanowienia niniejszej sekcji będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie ograniczą ani nie wyłączą naszej odpowiedzialności w odniesieniu do jakiejkolwiek kwestii, której ograniczenie lub wyłączenie byłoby dla nas niezgodne z prawem lub nielegalne. W żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym wszelkie szkody za utratę zysków lub przychodów, utratę lub uszkodzenie danych, oprogramowania lub bazy danych, lub utratę lub uszkodzenie własności lub danych) poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią, wynikające z dostępu do lub korzystania z naszej strony internetowej.

Z wyjątkiem zakresu, w którym jakakolwiek dodatkowa umowa wyraźnie stanowi inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające lub związane ze stroną internetową lub wszelkimi produktami i usługami wprowadzanymi na rynek lub sprzedawanymi za pośrednictwem strony internetowej, niezależnie od formy działania prawnego, które nakłada odpowiedzialność (czy to w ramach kontraktu, słuszności, zaniedbania, zamierzonego zachowania, deliktu lub w inny sposób) będzie ograniczona do całkowitej ceny, którą użytkownik zapłacił nam za zakup takich produktów lub usług lub korzystanie ze strony internetowej. Taki limit będzie miał zastosowanie łącznie do wszystkich Twoich roszczeń, działań i przyczyn powództwa każdego rodzaju i natury.

10. Prywatność

Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i/lub usług, możesz być zobowiązany do podania pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji. Użytkownik zgadza się, że wszelkie podane informacje będą zawsze dokładne, poprawne i aktualne.

Opracowaliśmy politykę, aby odpowiedzieć na wszelkie obawy dotyczące prywatności, jakie mogą Państwo mieć. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i naszą Polityką plików cookie.

11. Dostępność

Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczane przez nas treści były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Jeśli użytkownik jest niepełnosprawny i nie może uzyskać dostępu do jakiejkolwiek części naszej strony internetowej ze względu na swoją niepełnosprawność, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie wraz ze szczegółowym opisem napotkanego problemu. Jeśli problem jest łatwy do zidentyfikowania i możliwy do rozwiązania zgodnie ze standardowymi w branży narzędziami i technikami informatycznymi, niezwłocznie go rozwiążemy.

12. Ograniczenia eksportowe / zgodność z prawem

Dostęp do strony internetowej z terytoriów lub krajów, w których Treść lub zakup produktów lub Usług sprzedawanych na stronie internetowej jest nielegalny, jest zabroniony. Nie wolno korzystać z tej strony internetowej z naruszeniem przepisów eksportowych obowiązujących w Polsce.

13. Cesja

Nie możesz przypisać, przenieść ani podzlecić żadnych swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, żadnej osobie trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Każda rzekoma cesja z naruszeniem niniejszego punktu będzie nieważna.

14. Naruszenie niniejszych Warunków

Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli naruszysz niniejszy Regulamin w jakikolwiek sposób, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, aby poradzić sobie z naruszeniem, w tym tymczasowo lub na stałe zawiesić Twój dostęp do strony internetowej, skontaktować się z dostawcą usług internetowych, aby poprosić o zablokowanie dostępu do strony internetowej, i/lub rozpocząć działania prawne przeciwko Tobie.

15. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami, związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków i obowiązującego prawa, w tym prawa własności intelektualnej i prawa do prywatności. Użytkownik niezwłocznie zwróci nam nasze szkody, straty, koszty i wydatki związane z lub wynikające z takich roszczeń.

16. Zrzeczenie się

Niewykonanie któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszym Regulaminie i jakiejkolwiek Umowie lub niewykonanie opcji rozwiązania, nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takich postanowień i nie będzie miało wpływu na ważność niniejszego Regulaminu lub jakiejkolwiek Umowy lub jej części, ani na prawo do późniejszego egzekwowania każdego z postanowień.

17. Język

Niniejszy Regulamin będzie interpretowany i interpretowany wyłącznie w języku polskim. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja będą sporządzane wyłącznie w tym języku.

18. Całość umowy

Niniejszy Regulamin, wraz z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności i polityką cookies, stanowi całość umowy pomiędzy Tobą a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny w związku z korzystaniem przez Ciebie z tej strony internetowej.

19. Aktualizacja niniejszych Warunków

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejsze Warunki. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tych Warunków pod kątem zmian lub aktualizacji. Data podana na początku niniejszych Warunków jest datą ostatniej aktualizacji. Zmiany w niniejszych Warunkach wchodzą w życie po ich zamieszczeniu na tej stronie. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej po zamieszczeniu zmian lub aktualizacji będzie uważane za powiadomienie o akceptacji przestrzegania i związania się niniejszymi Warunkami.

20. Wybór prawa i jurysdykcji

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem podlegają jurysdykcji sądów w Polsce. Jeżeli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i/lub niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i/lub wykonane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, tak aby nadać moc prawną intencjom niniejszych Warunków. Pozostałe postanowienia nie zostaną naruszone.

21. Informacje kontaktowe

Właścicielem i operatorem tej strony jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny.

Możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszego Regulaminu poprzez naszą stronę kontaktową.

22. Pobierz

Możesz również pobrać nasz Regulamin w formie PDF.


The Terms and Conditions were last updated on maj 12, 2023

1. Introduction

These Terms and conditions apply to this website and to the transactions related to our products and services. You may be bound by additional contracts related to your relationship with us or any products or services that you receive from us. If any provisions of the additional contracts conflict with any provisions of these Terms, the provisions of these additional contracts will control and prevail.

2. Binding

By registering with, accessing, or otherwise using this website, you hereby agree to be bound by these Terms and conditions set forth below. The mere use of this website implies the knowledge and acceptance of these Terms and conditions. In some particular cases, we can also ask you to explicitly agree.

3. Electronic communication

By using this website or communicating with us by electronic means, you agree and acknowledge that we may communicate with you electronically on our website or by sending an email to you, and you agree that all agreements, notices, disclosures, and other communications that we provide to you electronically satisfy any legal requirement, including but not limited to the requirement that such communications should be in writing.

4. Intellectual property

We or our licensors own and control all of the copyright and other intellectual property rights in the website and the data, information, and other resources displayed by or accessible within the website.

4.1 All the rights are reserved

Unless specific content dictates otherwise, you are not granted a license or any other right under Copyright, Trademark, Patent, or other Intellectual Property Rights. This means that you will not use, copy, reproduce, perform, display, distribute, embed into any electronic medium, alter, reverse engineer, decompile, transfer, download, transmit, monetize, sell, market, or commercialize any resources on this website in any form, without our prior written permission, except and only insofar as otherwise stipulated in regulations of mandatory law (such as the right to quote).

5. Third-party property

Our website may include hyperlinks or other references to other party’s websites. We do not monitor or review the content of other party’s websites which are linked to from this website. Products or services offered by other websites shall be subject to the applicable Terms and Conditions of those third parties. Opinions expressed or material appearing on those websites are not necessarily shared or endorsed by us.

We will not be responsible for any privacy practices or content of these sites. You bear all risks associated with the use of these websites and any related third-party services. We will not accept any responsibility for any loss or damage in whatever manner, however caused, resulting from your disclosure to third parties of personal information.

6. Responsible use

By visiting our website, you agree to use it only for the purposes intended and as permitted by these Terms, any additional contracts with us, and applicable laws, regulations, and generally accepted online practices and industry guidelines. You must not use our website or services to use, publish or distribute any material which consists of (or is linked to) malicious computer software; use data collected from our website for any direct marketing activity, or conduct any systematic or automated data collection activities on or in relation to our website.

Engaging in any activity that causes, or may cause, damage to the website or that interferes with the performance, availability, or accessibility of the website is strictly prohibited.

7. Idea submission

Do not submit any ideas, inventions, works of authorship, or other information that can be considered your own intellectual property that you would like to present to us unless we have first signed an agreement regarding the intellectual property or a non-disclosure agreement. If you disclose it to us absent such written agreement, you grant to us a worldwide, irrevocable, non-exclusive, royalty-free license to use, reproduce, store, adapt, publish, translate and distribute your content in any existing or future media.

8. Termination of use

We may, in our sole discretion, at any time modify or discontinue access to, temporarily or permanently, the website or any Service thereon. You agree that we will not be liable to you or any third party for any such modification, suspension or discontinuance of your access to, or use of, the website or any content that you may have shared on the website. You will not be entitled to any compensation or other payment, even if certain features, settings, and/or any Content you have contributed or have come to rely on, are permanently lost. You must not circumvent or bypass, or attempt to circumvent or bypass, any access restriction measures on our website.

9. Warranties and liability

Nothing in this section will limit or exclude any warranty implied by law that it would be unlawful to limit or to exclude. This website and all content on the website are provided on an “as is” and “as available” basis and may include inaccuracies or typographical errors. We expressly disclaim all warranties of any kind, whether express or implied, as to the availability, accuracy, or completeness of the Content. We make no warranty that:

  • this website or our content will meet your requirements;
  • this website will be available on an uninterrupted, timely, secure, or error-free basis.

Nothing on this website constitutes or is meant to constitute, legal, financial or medical advice of any kind. If you require advice you should consult an appropriate professional.

The following provisions of this section will apply to the maximum extent permitted by applicable law and will not limit or exclude our liability in respect of any matter which it would be unlawful or illegal for us to limit or to exclude our liability. In no event will we be liable for any direct or indirect damages (including any damages for loss of profits or revenue, loss or corruption of data, software or database, or loss of or harm to property or data) incurred by you or any third party, arising from your access to, or use of, our website.

Except to the extent any additional contract expressly states otherwise, our maximum liability to you for all damages arising out of or related to the website or any products and services marketed or sold through the website, regardless of the form of legal action that imposes liability (whether in contract, equity, negligence, intended conduct, tort or otherwise) will be limited to the total price that you paid to us to purchase such products or services or use the website. Such limit will apply in the aggregate to all of your claims, actions and causes of action of every kind and nature.

10. Privacy

To access our website and/or services, you may be required to provide certain information about yourself as part of the registration process. You agree that any information you provide will always be accurate, correct, and up to date.

We have developed a policy to address any privacy concerns you may have. For more information, please see our Privacy Statement and our Cookie Policy.

11. Accessibility

We are committed to making the content we provide accessible to individuals with disabilities. If you have a disability and are unable to access any portion of our website due to your disability, we ask you to give us a notice including a detailed description of the issue you encountered. If the issue is readily identifiable and resolvable in accordance with industry-standard information technology tools and techniques we will promptly resolve it.

12. Export restrictions / Legal compliance

Access to the website from territories or countries where the Content or purchase of the products or Services sold on the website is illegal is prohibited. You may not use this website in violation of export laws and regulations of Poland.

13. Assignment

You may not assign, transfer or sub-contract any of your rights and/or obligations under these Terms and conditions, in whole or in part, to any third party without our prior written consent. Any purported assignment in violation of this Section will be null and void.

14. Breaches of these Terms and conditions

Without prejudice to our other rights under these Terms and Conditions, if you breach these Terms and Conditions in any way, we may take such action as we deem appropriate to deal with the breach, including temporarily or permanently suspending your access to the website, contacting your internet service provider to request that they block your access to the website, and/or commence legal action against you.

15. Indemnification

You agree to indemnify, defend and hold us harmless, from and against any and all claims, liabilities, damages, losses and expenses, relating to your violation of these Terms and conditions, and applicable laws, including intellectual property rights and privacy rights. You will promptly reimburse us for our damages, losses, costs and expenses relating to or arising out of such claims.

16. Waiver

Failure to enforce any of the provisions set out in these Terms and Conditions and any Agreement, or failure to exercise any option to terminate, shall not be construed as waiver of such provisions and shall not affect the validity of these Terms and Conditions or of any Agreement or any part thereof, or the right thereafter to enforce each and every provision.

17. Language

These Terms and Conditions will be interpreted and construed exclusively in Polish. All notices and correspondence will be written exclusively in that language.

18. Entire agreement

These Terms and Conditions, together with our privacy statement and cookie policy, constitute the entire agreement between you and Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny in relation to your use of this website.

19. Updating of these Terms and conditions

We may update these Terms and Conditions from time to time. It is your obligation to periodically check these Terms and Conditions for changes or updates. The date provided at the beginning of these Terms and Conditions is the latest revision date. Changes to these Terms and Conditions will become effective upon such changes being posted to this website. Your continued use of this website following the posting of changes or updates will be considered notice of your acceptance to abide by and be bound by these Terms and Conditions.

20. Choice of Law and Jurisdiction

These Terms and Conditions shall be governed by the laws of Poland. Any disputes relating to these Terms and Conditions shall be subject to the jurisdiction of the courts of Poland. If any part or provision of these Terms and Conditions is found by a court or other authority to be invalid and/or unenforceable under applicable law, such part or provision will be modified, deleted and/or enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of these Terms and Conditions. The other provisions will not be affected.

21. Contact information

This website is owned and operated by Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny.

You may contact us regarding these Terms and Conditions through our contact page.

22. Download

You can also download our Terms and Conditions as a PDF.